مدیر گروه آموزشی سازک

مدرس دوره های آموزشی خلاقیت محور

طراح آموزشی دوره های خلاقیت محور دانش آموزی

با سابقه بیش از 6 سال آموزش دوره های خلاقیت محور