دوره پیش نیاز رباتیک

دوره الفبای رباتیک اولین دوره آموزش رباتیک آکادمی سازک می باشد

این دوره بصورت رایگان ارائه شده و پیش نیاز ورود به تمامی 

دوره های رباتیک مجموعه می باشد

ترم اول رباتیک

دوره جامع ربات مسابقاتی و جذاب رالی

این دوره اولین دوره آموزش ترمیک رباتیک آکادمی سازک می باشد

ترم دوم رباتیک

دوره جامع ربات مسابقاتی و هیجان انگیز آتشنشان

این دوره دومین دوره آموزش ترمیک رباتیک آکادمی سازک می باشد