دوره پیش نیاز خلاقیت

دوره الفبای خلاقیت اولین دوره آموزش خلاقیت آکادمی سازک می باشد

این دوره بصورت رایگان ارائه شده و پیش نیاز ورود به تمامی 

دوره های خلاقیت مجموعه می باشد

دوره ترم اول

دوره جامع آموزش مدل های حرکتی خلاقانه و جذاب

این دوره اولین دوره آموزش ترمیک خلاقیت آکادمی سازک می باشد

دوره ترم دوم

دوره جامع شهربازی

این دوره دومین دوره آموزش ترمیک خلاقیت آکادمی سازک می باشد