راهنمای ثبت نام با کامپیوتر در سایت آکادمی سازک:

راهنمای ثبت نام با موبایل در سایت آکادمی سازک: