مدیر دپارتمان خلاقیت مجموعه سازک

مدرس دوره های آموزشی خلاقیت محور

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

با سابقه بیش از 3 سال آموزش دوره های خلاقیت محور